Lancering van de EU-strategie : Platform voor Slachtofferrechten
22.09.2020

Europees commissaris voor Justitie, Didier Reynders, heeft vandaag het EU Platform voor Slachtofferrechten ingehuldigd. Dat gebeurde samen met de Duitse voorzitter via een High-Level Conference, na de goedkeuring eerder dit jaar van de eerste EU-Strategie voor Slachtofferrechten.the first EU Strategy on Victims' Rights 
Als lid van het EU-Platform voor Slachtofferrechten wil V-Europe graag ook in de toekomst haar expertise ter beschikking stellen. 

In het bijzonder willen we focussen op een dubbele opdracht, namelijk enerzijds op EU-niveau de stem van slachtoffers van terrorisme ondersteunen en anderzijds onze bijdrage leveren bij het implementeren van deze EU-strategie op nationaal niveau. 

Het nieuwe platform dat jaarlijks samenkomt en ook ad-hoc indien nodig, zal een belangrijk forum zijn voor het debat over slachtofferrechten met alle relevante actoren. De gesprekspartners zijn o.a. het Europees Netwerk voor Slachtofferrechten, het EU-Netwerk van nationale contactpunten voor schadevergoeding, de EU Counter–Terrorisme Coördinator, Eurojust, het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten en burgerlijke samenleving.

De High-Level Conference van vandaag bracht de hoger vermelde organisaties, de EU-ministers van Justitie en de leden van het Europees Parlement samen. Tijdens de conferentie stelde commissaris Reynders de door de Commissie pas aangestelde Coördinator voor de Slachtofferrechten, Katarzyna Janicka-Pawlowska, voor.

Voor aanvang van de conferentie zei commissaris Reynders: “Vandaag is een belangrijk moment in ons werk om binnen de Europese Unie de slachtofferrechten te beschermen. Met een nieuw Platform voor Slachtofferrechten in heel de EU en een nieuwe Coördinator voor Slachtofferrechten tonen we duidelijk onze vastberadenheid om dit werk verder te zetten, slechts enkele maanden nadat de Commissie de eerste EU-Strategie in dit domein voorstelde. Ik ben blij met de steun van het Duitse Voorzitterschap als met de steun van de belanghebbenden en ik kijk ernaar uit om onze samenwerking verder te zetten." Op 24 juni 2020 keurde de Commissie de allereerste EU-Strategie voor Slachtofferrechten goed. De eerste doelstelling is om te garanderen dat alle slachtoffers van een crimineel feit hun rechten kunnen laten gelden ongeacht waar in de Europese Unie en onder welke omstandigheden het criminele feit werd gepleegd.

De nieuws Strategie bepaalt een aantal acties rond vijf hoofdprioriteiten:

  1. Doeltreffende communicatie met slachtoffers en het zorgen voor een veilige omgeving waarin slachtoffers aangifte kunnen doen van een crimineel feit

Al te vaak zijn slachtoffers niet op de hoogte van hun rechten en zijn ze bang om aangifte te doen; ze hebben schrik van de dader of vrezen negatieve gevolgen. De Commissie zal, samen met anderen, een EU-campagne lanceren om de slachtoffers bewust te maken van hun rechten en om gespecialiseerde ondersteuning en bescherming van slachtoffers met specifieke noden te promoten. De Commissie zal er op blijven toezien dat de relevante EU-reglementering, met inbegrip van de bepalingen van de Slachtofferrechten Directive, worden geïmplementeerd.

  1. Verbeteren van de bescherming en de ondersteuning van de meest kwetsbare slachtoffers

Alle slachtoffers zijn kwetsbaar maar sommige in het bijzonder: kinderen, ouderen, slachtoffers van gendergerelateerd geweld, huiselijk geweld, racistisch of homofoob geweld, slachtoffers van terrorisme evenals  slachtoffers met een beperking. De Commissie zal overwegen om de bescherming van slachtoffers verder te optimaliseren door minimumnormen voor hun fysieke bescherming in te voeren. De lidstaten moeten gespecialiseerde ondersteuningsdiensten opzetten voor de meest kwetsbare slachtoffers, waaronder Huizen voor het Kind, Huizen voor het Gezin en LGBTI+ safe houses.

  1. Schadevergoeding beter toegankelijk maken voor slachtoffers

In meerdere lidstaten is het moeilijk voor slachtoffers om toegang te krijgen tot schadevergoeding. In het kader van haar strategie zal de Commissie toezicht houden op de EU-wetgeving inzake schadeloosstelling en ze ook beoordelen. Dit geldt ook voor de schadeloosstelling door de staat en het kaderbesluit inzake wederzijdse erkenning en geldboetes. EU legislation on compensation,  Framework Decision on mutual recognition of financial penalties. Indien nodig zal de Commissie maatregelen voorstellen om dit kaderbesluit tegen 2022 aan te vullen. 

  1. Samenwerking en coördinatie versterken tussen alle actoren binnen het domein van de slachtofferrechten

Om de horizontale benadering van slachtofferrechten op EU-niveau te waarborgen zal de Commissie een Platform voor Slachtofferrechten creëren waarin alle belangrijke actoren worden verenigd. Op nationaal niveau zouden alle lidstaten een nationale strategie voor slachtofferrechten in het leven moeten roepen. In naam van de Commissie zal een Coördinator voor Slachtofferrechten toezien op consistentie en doelgerichtheid van de verschillende demarches in het beleid inzake slachtofferrechten.

  1. De internationale dimensie van slachtofferrechten versterken

Het recent goedgekeurde Action Plan on human rights and democracy bevestigt nogmaals de inzet van de EU om mensenrechten wereldwijd te promoten, te beschermen en te respecteren. De EU en haar lidstaten zullen blijven samenwerken met en binnen de Verenigde Naties en de Raad van Europa om de rechten van EU-slachtoffers in partnerlanden te bevorderen en best practices uit te wisselen. De EU zal nauw blijven samenwerken met de kandidaat-lidstaten en met de potentiële kandidaat-lidstaten om de rechten van slachtoffers te versterken; ze zal in prioritaire partnerlanden ook maatregelen ondersteunen die leiden tot een capaciteitsuitbreiding in de ondersteuning van slachtoffers van terrorisme. 

Source: V-Europe and the European Commission https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1724, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1168

Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten